Kotva
Aktuality
Informace Tady nic není :-(

Řád školní družiny

Vloženo: 1.9.2021 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 6793x

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2023/2024 ke stažení

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2019/2020 zůstává nezměněn.

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2017/2018 ke stažení 

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2016/2017 ke stažení

 

Školní družina umožňuje žákům odpočinek a rekreaci po školním vyučování, zapojení se do zájmových činností, rozvíjí jejich osobité zájmy a schopnosti. Umožňuje pobyt ve škole před vyučováním, mezi ním i po něm pod odborným pedagogickým dozorem.
2. Do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci nižších ročníků (1.-3.) na základě rodičem řádně vyplněné přihlášky (zápisní lístek). Přihlašování bude probíhat v tomto pořadí:
a) přihlašování budoucích prvňáčků u zápisu do prvního ročníku
b) přihlášení současných žáků v průběhu měsíce června
c) doplnění kapacity ŠD první týden nového školního roku
Po naplnění kapacity budou případní zájemci zařazeni do seznamu náhradníků.
O zařazení a případných výjimkách rozhoduje ředitel školy.
3. Odhlašování žáka ze ŠD bude akceptováno pouze na základě písemné žádosti rodiče (zákonného zástupce).
4. Podmínky úplaty za ŠD jsou určeny zvláštním předpisem. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, může ředitel školy rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD.
5. Docházka přihlášených žáků je povinná. Doba pobytu se řídí dle požadavků uvedených v zápisním lístku. Nepřítomnost žáků je vhodné včas omluvit.
6. Pokud rodiče potřebují uvolnit žáka jinak, než jak je stanoveno v zápisním lístku, je nutné požádat písemně o uvolnění. (datum, čas, v doprovodu či sám, podpis rodiče).
7. Ráno jsou žáci přijímáni od 5:40 hod. do 7:30 hod. Odpolední činnost začíná po skončení vyučování a trvá do 17 : 00 hod. Vzhledem k odpolední výchovné činnosti žádáme rodiče, aby dodržovali čas určený k vyzvedávání žáků (12:30 hod., 13:30 hod., 14:30 hod.).
8. Žák bez dovolení vychovatelky nesmí opustit školní družinu. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
9. Žáci se řídí pokyny všech zaměstnanců školy, respektují je a zachovávají všechna ustanovení školního řádu.
10. K obědu přichází žáci společně pod vedením vychovatelky. Při obědě dbají všech pravidel
společenského chování.
11. Onemocní-li žák, rodiče jej odhlásí ze stravování u vedoucí školní jídelny. Pokud není oběd žáka včas odhlášen, propadá oběd bez náhrady.
12. Žáci dodržují zásady slušného chování a vzájemné úcty.
13. Všichni žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své i svých spolužáků či jiných osob.
14. Do školní družiny vstupují žáci přezutí a upravení. Hygienické zásady dodržují dle platných společenských norem. V prostorách školní družiny dodržují pořádek a čistotu.
15. Příprava na vyučování je žákům umožněna, jinak činnost probíhá převážně formou didaktických her.
16. Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení. Poškodí-li žák vybavení či zařízení, rodiče jsou povinni škodu uhradit.
17. Do prostoru školní družiny není povolen vstup nepřihlášeným žákům, rodičům ani cizím osobám.
18. V případě nedodržování tohoto řádu může být žák ze školní družiny vyloučen.

 

V Chomutově dne: 29. 08. 2023

Miloslav Hons

ředitel školy

Partneři a projekty

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.