Partneři
Kotva

  

   

  

 

  

   

 

PROJEKTY
Aktuality
Výsledky voleb do školské rady při Základní škole Chomutov, Na Příkopech 895 za zákonné zástupce žáků.
23.10.2020

Výsledky voleb do Školské rady, které se uskutečnily ve dne 21. a 22. 10 2020 najdete v tomto článku.

Důležitá upozornění pro rodiče žáků
10.10.2020
  • Termíny distanční výuky a podzimních prázdnin - organizaci a termíny distanční výuky pouze pro žáky II. stupně naleznete na blogu školy nebo zde.
  • Školní jídelna - odhlášení oběda v době distanční výuky v případě, že jídlo nebude odebráno do jídlonosiče. Více informací zde.
  • Volby do Školské rady proběhnou ve dnech 21. - 22. 10. 2020 vždy od 7:30 do 17:00 hodin tajnou volbou ve vestibulu školy vhozením hlasovacího lístku. Více informací zde.

 

 

Příkaz ředitele školy O výuce tělesné a hudební výchovy
29.9.2020

Na blogu školy si přečtěte Příkaz ředitele školy O výuce tělesné a hudební výchovy na Základní škole v Chomutově, Na příkopech 895 s účinností od 30. 9. 2020.

Rozhodnutí ředitele Základní školy Chomutov, Na Příkopech 895
9.9.2020

Milé děti, vážení rodiče a návštěvníci naší školy, prosím, přečtěte se Rozhodnutí ředitele školy v článku sekce Blog školy, které se týká použití ochranných roušek ve škole.

Dočasná změna výdeje oběda do jídlonosiče
2.9.2020

Vážení rodiče,

v případě nemoci Vašeho dítěte se oběd do jídlonosičů vydává jen první den nemoci. Jídlo odebírané do jídlonosiče je nutno odebrat pouze v čase 11:15 - 11:30. Výdej jídla do jídlonosiče se provádí ve školní jídelně pouze u výdejního okénka a současně připomínáme, že stále platí povinnost mít v budově školy nasazenou ochrannou roušku.

Eliška Marešová, vedoucí školní jídelny

Hledáme učitele s aprobací Pracovní činnosti
29.8.2020

Přijmeme kvalifikovaného aprobovaného učitele pracovních činností
(dílnaře). Na dobu určitou pro školní rok 2020/2021, úvazek tři hodiny týdně.
Zájemci se mohou hlásit osobně ve škole, na mail: skola@3zscv.cz nebo
telefonicky na 474 651 418.

Miloslav Hons, ředitel školy

Změna provozu školní družiny od 1. září 2020
28.8.2020

Vzhledem k stále probíhající rekonstrukci budovy školní družiny, dochází ke změně provozu. Důležité informace najdete v tomto článku.

Oznámení - platba stravného na měsíc září 2020
19.8.2020

Konec prázdnin se blíží a je třeba myslet na nový školní rok. S tím souvisí zajištění obědů pro Vašeho školáka. Prodej stravného na měsíc září 2020 bude zahájen již příští týden a to v předem stanovených dnech. Více informací naleznete v tomto článku nebo v sekci Jídelna -> Oznamení vedoucí školní jídelny.

Eliška Marešová, vedoucí školní jídelny

Dlouholetá spolupráce s klubem zápasu CZECH WRESTLING Chomutov
13.8.2020

Přečtěte si zajímavé informace o dlouholeté spolupráci naší školy s klubem zápasu v tomto článku v sekci "Spolupráce s externími organizacemi".

Přihlašování dětí do školní družiny na školní rok 2020/2021
12.6.2020

Důležité informace o přihlášení dítěte do školní družiny na nový školní rok 2020/2021 a novou přihlášku najdete v tomto článku.

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 20209/2021
7.5.2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 podle platné legislativy (školský zákon, správní řád), projednal žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 a rozhodl. Více informací a právní dokument naleznete v tomto článku.

Mapa webu

Školní řád

Vloženo: 19.8.2015 | Autor: Bímová| Zobrazeno: 9570x |

Školní řád 2017 - 2018 ke stažení (Velikost: 964.23 kB) 

 

Poselství žákům školy

(výňatek ze školního řádu)

 

Milí žáci!

     Proto, abychom mohli společně co nejlépe pracovat a byli spokojení a úspěšní, je nezbytné dodržovat některá pravidla. Jsem přesvědčen, že všichni budeme usilovat o to, aby naše škola byla místem, kde bude příjemné pracovat. Věřím, že až budete z naší školy odcházet, budete moci prohlásit: „To byla moje škola.“

Mgr. Miloslav Hons, ředitel školy

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKA

 

1. Respektujeme tvoji osobnost, stejně tak i ty respektuj své spolužáky a učitele. Zároveň musíš dodržovat všechny zákony naší země, ale i nepsané normy obyčejné lidské slušnosti. Chování, které by bylo prokázáno jako projevy šikanování, rasismu nebo xenofobie, nelze tolerovat a bude považováno za velmi vážný přestupek.

 

2. Jsi povinný účastnit se výuky podle rozvrhu hodin.

           

Dopolední vyučování

  Hodina Přestávka
0. 7:05 – 7:50 7:50 – 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 13:45

 

Odpolední vyučování

  Hodina Přestávka
7. 13.45 – 14:30  14:30 – 14:40
8. 14:40 – 15:25 15:25 – 15:35
9. 15:35 – 16:20  

 

 

    Na vyučování přicházej včas, řádně a čistě oblečen. Školní budova se otvírá v 7:40 hod. Šatna je uzavřena v 7:55 hod. V šatně se převlékni a v prostoru šaten se zbytečně nezdržuj.

 

V době před odpoledním vyučováním si můžeš zajít do školní jídelny na oběd, do školního klubu (musíš být přihlášen za poplatek 250,- Kč za pololetí), jinak opouštíš školní budovu. Můžeš si dojít domů - například na oběd.

Na odpolední vyučování přicházíš do školní budovy v době přestávky nejdříve 5 minut před zahájením vyučování. (Pracovník pověřený výkonem dohledu vykonává nad žáky dohled od okamžiku vstupu do budovy.)

 

Nemůžeš - li mezi odpoledním vyučováním odejít ze školy, zajistí škola dohled ve školní budově. (Tuto skutečnost předem prokazatelně nahlaš třídnímu učiteli.)

 

    Pokud se účastníš zájmové činnosti, čekej na svého vyučujícího před školou. Docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se můžeš vždy ke konci pololetí.

 

3. Po zazvonění a v průběhu hodiny buď na svém místě a měj řádně připravené pomůcky. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na výuku nebo jsi něco zapomněl, omluv se na začátku vyučovací hodiny. Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí toto služba vedení školy. Udržuj třídu čistou. Za připravené křídy, smazanou tabuli a uklizenou učebnu zodpovídá služba.

 

4. V době vyučování nesmíš svévolně opustit školní budovu. Odcházíš pouze se souhlasem vyučujícího, kterému předáš písemnou uvolněnku v "Žákajdě" od rodičů s datem, hodinou a důvodem uvolnění a s podpisem rodičů. Uvolněnku odevzdáš i v případě nepřítomnosti na odpoledním vyučování. Totéž platí i při akcích pořádaných školou, které se konají mimo budovu školy.

 

5. Pokud víš předem o své nepřítomnosti ve škole, požádají o tvé uvolnění tvoji zákonní zástupci. Na pět školních dní třídního učitele, delší absenci je třeba projednat s třídním učitelem a písemně požádat ředitele školy.

    Jestliže se neúčastníš vyučování z nepředvídatelných důvodů (př. tvá nemoc), musí tvoji zákonní zástupci oznámit důvod škole do 3 dnů (72 hodin).

    Po ukončení nepřítomnosti, první den při tvém nástupu do školy (s výjimkou jednodenních absencí – zde platí druhý den), předložíš písemnou omluvenku v "Žákajdě" třídnímu učiteli/ce. Pokud omluvenku nepředložíš, budou hodiny posuzovány jako neomluvené.

 

6. Udržuj ve škole i v jejím okolí pořádek a čistotu. V budově školy se pohybuj pouze v přezůvkách (není jimi sportovní obuv!). Zacházej šetrně se školními pomůckami a učebnicemi. Poškodíš-li úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, jsi povinný vzniklou škodu nahradit. Úmyslné poškození bude považováno za hrubé porušení školního řádu.

Mobilní telefon a cenné věci nosíš jen na vlastní zodpovědnost.  Mobilní telefon máš po dobu výuky vypnutý a umístěný v tašce (nedohodneš-li se s vyučujícím jinak), aby nerušil vyučování. Cenné věci nesmí být ponechány ve společných šatnách ani v aktovce či volně na lavici.  Při výuce tělesné výchovy odlož mobilní telefon na místa k tomu určená.

 

7. Chovej se tak, abys neohrozil zdraví a bezpečnost svoji ani spolužáků či jiných osob. Po schodištích a chodbách neběhej. Na schodištích se zbytečně nezdržuj, do kabinetů, tělocvičny, dílen a kuchyňky nevstupuj bez doprovodu vyučujícího. Po skončení vyučování a během polední přestávky se bez svolení vyučujícího nezdržuj v budově školy. Bez přítomnosti vyučujícího a bez jeho výslovného svolení neotvírej okna. Dodržuj řády jednotlivých učeben.

    Každý úraz ohlas neprodleně nejbližšímu pracovníkovi školy. Pokud úraz nenahlásíš, ztrácíš nárok na případné odškodnění pojišťovnou.

 

8. Do areálu školy i na všechny akce školou pořádané návykové látky nevnášej, taktéž nesmíš přijít pod jejich vlivem, nabízet je, přechovávat ani užívat. To neplatí pro případy, kdy tyto látky užíváš v rámci léčby, kterou ti stanovil lékař.

Nevnášej do školy předměty, které nesouvisejí s vyučováním nebo netvoří tvé běžné vybavení. Zvláště nenos a nepoužívej předměty, kterými můžeš ohrozit své zdraví i zdraví ostatních spolužáků nebo zaměstnanců školy – zbraně, hořlaviny, výbušniny apod… Porušení těchto zákazů je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu.

V areálu školy i na všech akcích školou pořádaných nesmíš zasílat výhrůžné emaily nebo SMS zprávy, vyhrožovat po telefonu nebo obtěžovat přes chat, fotografovat či nahrávat oběti zesměšňované či jinak ponižované a záběry posílat ostatním spolužákům nebo je kdekoliv zveřejňovat. Dále nesmíš použít hesla ani identifikační údaje žáků či zaměstnanců školy a pod jejich jménem ostatním posílat obtěžující, vulgární zprávy, fotografie, videa ani jiné podobné materiály. Rovněž nesmíš s těmito hesly ani identifikačními údaji seznamovat další osoby. Také nesmíš vytvořit webové stránky, které různými způsoby oběť uráží či zesměšňují. Překročení tohoto zákazu bude posuzováno jako zvlášť závažné porušení školního řádu. Ve škole ani při akcích pořádaných školou  nepořizuj na mobilní telefon či jiné záznamové zařízení videonahrávky, audionahrávky či fotografie bez vědomí pedagogického pracovníka, který nad vámi vykonává dohled.

 

9. V době polední přestávky nebo po skončení vyučování se můžeš stravovat ve školní jídelně. V jídelně dodržuj společenská a hygienická pravidla. Neodnášej jídlo mimo prostory jídelny. Dodržuj řád školní jídelny.

 

10. Pravidla chování a užívání odborných učeben, dílen, laboratoře, knihovny, školního klubu, tělocvičen a školního hřiště jsou určena jejich provozními řády. S nimi budeš seznámen na začátku školního roku příslušnými vyučujícími.

 

11. Vážné porušení stanovených pravidel z tvé strany bude důvodem k výchovnému opatření. Jeho formu určuje třídní učitel nebo pedagogická rada s ohledem na klasifikační řád.

 

 12.  Máš právo se svými spolužáky zakládat samosprávné orgány a jejich prostřednictvím se obracet na školskou radu a ředitele školy

 

 13. V určitých prostorách školy je z bezpečnostních důvodů umístěn kamerový systém.

 

 14. Při škole pracuje školní družina. Provoz školní družiny je od pondělí do pátku vždy od 05:40 hodin do 17:00 hodin. Provoz školní družiny se řídí Režimem školní družiny.

 

 15.  Při škole pracuje školní klub. Provoz školního klubu se řídí Režimem školního klubu.

 

Mgr. Miloslav Hons, ředitel školy