Kotva

Školní řád

Vloženo: 1.9.2021 | Autor: Bímová | Zobrazeno: 20913x

Školní řád ke stažení 

 

Poselství žákům školy

(výňatek ze školního řádu)

 

Milí žáci!

     Proto, abychom mohli společně co nejlépe pracovat a byli spokojení a úspěšní, je nezbytné dodržovat některá pravidla. Jsem přesvědčen, že všichni budeme usilovat o to, aby naše škola byla místem, kde bude příjemné pracovat. Věřím, že až budete z naší školy odcházet, budete moci prohlásit: „To byla moje škola.“

Mgr. Miloslav Hons, ředitel školy

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKA

 

1. Respektujeme tvoji osobnost, stejně tak i ty respektuj své spolužáky a učitele. Zároveň musíš dodržovat všechny zákony naší země, ale i nepsané normy obyčejné lidské slušnosti. Chování, které by bylo prokázáno jako projevy šikanování, rasismu nebo xenofobie, nelze tolerovat a bude považováno za velmi vážný přestupek.

 

2. Jsi povinný účastnit se výuky podle rozvrhu hodin.

Dopolední vyučování

 

Hodina

Přestávka

0.

7:05 – 7:50

7:50 – 8:00

1.

8:00 - 8:45

8:45 - 8:55

2.

8:55 - 9:40

9:40 - 10:00

3.

10:00 - 10:45

10:45 - 10:55

4.

10:55 - 11:40

11:40 - 11:50

5.

11:50 - 12:35

12:35 - 12:45

6.

12:45 - 13:30

13:30 - 13:45

 

Odpolední vyučování

 

Hodina

Přestávka

7.

13.45 – 14:30 

14:30 – 14:40

8.

14:40 – 15:25

15:25 – 15:35

9.

15:35 – 16:20

 

 

 

Na vyučování přicházej včas, řádně a čistě oblečen. Školní budova se otvírá v 7:40 hod. Šatna je uzavřena v 7:55 hod. V šatně se převlékni a v prostoru šaten se zbytečně nezdržuj.

 

V době před odpoledním vyučováním si můžeš zajít do školní jídelny na oběd, do školního klubu (musíš být přihlášen), jinak opouštíš školní budovu. Můžeš si dojít domů - například na oběd.

Nemůžeš - li mezi odpoledním vyučováním odejít ze školy, zajistí škola dohled ve školní budově. (Tuto skutečnost předem prokazatelně nahlas třídnímu učiteli.)

 

Na odpolední vyučování přicházíš do školní budovy v době přestávky nejdříve 5 minut před zahájením vyučování. (Pracovník pověřený výkonem dohledu vykonává nad žáky dohled od okamžiku vstupu do budovy.)

 

Pokud se účastníš zájmové činnosti, čekej na svého vyučujícího před školou. Docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se můžeš vždy ke konci pololetí.

 

3. Po zazvonění a v průběhu hodiny buď na svém místě a měj řádně připravené pomůcky. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na výuku nebo jsi něco zapomněl, omluv se na začátku vyučovací hodiny. Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí toto služba vedení školy. Udržuj třídu čistou. Za připravené křídy, smazanou tabuli a uklizenou učebnu zodpovídá služba.

 

4. V době vyučování nesmíš svévolně opustit školní budovu. Odcházíš pouze se souhlasem vyučujícího, kterému předáš písemnou uvolněnku v "Žákajdě" od rodičů s datem, hodinou a důvodem uvolnění a s podpisem rodičů. Uvolněnku odevzdáš i v případě nepřítomnosti na odpoledním vyučování. Totéž platí i při akcích pořádaných školou, které se konají mimo budovu školy.

 

5. Pokud víš předem o své nepřítomnosti ve škole, požádají o tvé uvolnění tvoji zákonní zástupci. Na pět školních dní třídního učitele, delší absenci je třeba projednat s třídním učitelem a písemně požádat ředitele školy.

Jestliže se neúčastníš vyučování z nepředvídatelných důvodů (př. tvá nemoc), musí tvoji zákonní zástupci oznámit důvod škole do 3 dnů (72 hodin).

Po ukončení nepřítomnosti, první den při tvém nástupu do školy (s výjimkou jednodenních absencí – zde platí druhý den), předložíš písemnou omluvenku v "Žákajdě" třídnímu učiteli/ce.  V odůvodněných případech má škola právo požadovat lékařské potvrzení.

Pokud omluvenku nepředložíš, budou hodiny posuzovány jako neomluvené.

 

6. Udržuj ve škole i v jejím okolí pořádek a čistotu. V budově školy se pohybuj pouze v přezůvkách (není jimi sportovní obuv!). Zacházej šetrně se školními pomůckami a učebnicemi. Poškodíš-li úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, jsi povinný vzniklou škodu nahradit. Úmyslné poškození bude považováno za hrubé porušení školního řádu.

Nenos do školy větší obnosy peněz a cenné předměty.

Mobilní telefon a cenné věci nosíš jen na vlastní zodpovědnost.  Mobilní telefon máš po dobu výuky vypnutý a umístěný v tašce (nedohodneš-li se s vyučujícím jinak), aby nerušil vyučování. Cenné věci nesmí být ponechány ve společných šatnách ani v aktovce či volně na lavici.  Při výuce tělesné výchovy odlož mobilní telefon na místa k tomu určená.

 

7. Chovej se tak, abys neohrozil zdraví a bezpečnost svoji ani spolužáků či jiných osob. Po schodištích a chodbách neběhej. Na schodištích se zbytečně nezdržuj, do kabinetů, tělocvičny, dílen a kuchyňky nevstupuj bez doprovodu vyučujícího. Po skončení vyučování a během polední přestávky se bez svolení vyučujícího nezdržuj v budově školy. Bez přítomnosti vyučujícího a bez jeho výslovného svolení neotvírej okna. Dodržuj řády jednotlivých učeben.

Každý úraz ohlas neprodleně nejbližšímu pracovníkovi školy. Pokud úraz nenahlásíš, ztrácíš nárok na případné odškodnění pojišťovnou.

 

8. Do areálu školy i na všechny akce školou pořádané návykové látky nevnášej, taktéž nesmíš přijít pod jejich vlivem, nabízet je, přechovávat ani užívat. To neplatí pro případy, kdy tyto látky užíváš v rámci léčby, kterou ti stanovil lékař.

Nevnášej do školy předměty, které nesouvisejí s vyučováním nebo netvoří tvé běžné vybavení. Zvláště nenos a nepoužívej předměty, kterými můžeš ohrozit své zdraví i zdraví ostatních spolužáků nebo zaměstnanců školy – zbraně, hořlaviny, výbušniny apod… Porušení těchto zákazů je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu.

V areálu školy i na všech akcích školou pořádaných nesmíš zasílat výhrůžné emaily nebo SMS zprávy, vyhrožovat po telefonu nebo obtěžovat přes chat, fotografovat či nahrávat oběti zesměšňované či jinak ponižované a záběry posílat ostatním spolužákům nebo je kdekoliv zveřejňovat. Dále nesmíš použít hesla ani identifikační údaje žáků či zaměstnanců školy a pod jejich jménem ostatním posílat obtěžující, vulgární zprávy, fotografie, videa ani jiné podobné materiály. Rovněž nesmíš s těmito hesly ani identifikačními údaji seznamovat další osoby. Také nesmíš vytvořit webové stránky, které různými způsoby oběť uráží či zesměšňují. Překročení tohoto zákazu bude posuzováno jako zvlášť závažné porušení školního řádu. Ve škole ani při akcích pořádaných školou  nepořizuj na mobilní telefon či jiné záznamové zařízení videonahrávky, audionahrávky či fotografie bez vědomí pedagogického pracovníka, který nad vámi vykonává dohled.

 

9. V době polední přestávky nebo po skončení vyučování se můžeš stravovat ve školní jídelně. V jídelně dodržuj společenská a hygienická pravidla. Neodnášej jídlo mimo prostory jídelny. Dodržuj řád školní jídelny.

 

10. Pravidla chování a užívání odborných učeben, dílen, laboratoře, knihovny, školního klubu, tělocvičen a školního hřiště jsou určena jejich provozními řády. S nimi budeš seznámen na začátku školního roku příslušnými vyučujícími.

 

11. Vážné porušení stanovených pravidel z tvé strany bude důvodem k výchovnému opatření. Jeho formu určuje třídní učitel nebo pedagogická rada s ohledem na klasifikační řád.

 

12. Máš právo se svými spolužáky zakládat samosprávné orgány a jejich prostřednictvím se obracet na školskou radu a ředitele školy.

 

13. V určitých prostorách školy je z bezpečnostních důvodů umístěn kamerový systém.

 

14. Při škole pracuje školní družina. Provoz školní družiny je od pondělí do pátku vždy od 05:40 hodin do 17:00 hodin. Provoz školní družiny se řídí Režimem školní družiny.

 

15. Při škole pracuje školní klub. Provoz školního klubu se řídí Režimem školního klubu.

 

16. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona či z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. Účast na vzdělávání je povinná.

 

Mgr. Miloslav Hons, ředitel školy

 

 

Partneři a projekty

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.